حالم بهم میخورد ...

حالم بهم میخورد از مرغانی که دانه خوردنشان ...

پیش ما بود و تخم گذاشتنشان برای دیگری ……

برو ای مرغ من روزی میرسد که بوی کباب ....

شدنت به مشامم میرسد..../ 3 نظر / 34 بازدید
Nafas

یه وقت هایی که دلت گرفت... بغض داری آروم نیستی... حوصله هیچکس و نداری... بیاد لحظه ای بیفت که اون همه بیقراری های تو رو دید امــــــــــــــــــــــــــــــا چشماشو بست و رفت... [گل][گل]

sajad.a.h

این تصویر عجب حس خاصی را منتقل میکنه.[گل]

وحید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]