کافه سیگار ....

برای

خرید عشق هرکه هرچه داشت اورد!

دیوانه

هیچ نداشت گریست.....

گمان

کردند چون هیچ ندارد میگرید!

اما

هیچ کس ندانست بهای عشق

اشکـــــــــــــ

است.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید