راز پسرها ...


بیـــــــــآ میخــوآهَمـ رآزی رآ بِگـــویَمـ


پِسـَر هآ عَروســــک ندآرَنــد


دَردُ دِل کَردَن و حَرفـ زَدَن رآ یآد نَگـــرفتهـ اَند


نِگــــآه کُن.....!!


خوبـ دَعوآ میکُنَند


فَقَط بَلَدَنــــد اَسبآب بآزی هآیِشآن رآ خَرآب کُنَن


پِســــر هآ اَشکـ هَمــ نَدآرَنــــــد


میتَرسَـــــند مَردیشآن زیرهـ سوآل بِرَوَد


می شِنَـــوی..؟؟!!


تَــهِـ صِدآیَشـ گِریـــــهـ ای بی صِدآست


نِگــآهَش کُن ....


وَقـــتی خَستهـ اَســت


وَقـــتی مَریــضـ اَســت


وَقتـــی دِلســـوزی بَرآیَشـ نیــستـ


پِدَرَتـ وَقتی مآدَرَتـ نیست چِقَدر پیــــر اَست؟؟


میدآنَمـ اَز پِسَرهآ نآرآحَتیــ


میدآنَمـ جِر زَنی میکُنــــند


بی مَعرِفَتَنـــــــد


بَد حَرفــ میزَنَــند


بآزی بَلـــد نیستَــند


آنهـــآ تَقـــصیری نَدآرَنــــد


کَـــسی او رآ مِثــلِ تو نآز نَکـــردهـ اَســــت


گُل سَر بهـ موهآیَش نَزَدهـ اَستـ


صـــورَتَشـ رآ نَبوسیدهـ


او بِجــآیِ بوســـهـ سیلی خوردهـ اَســـت


تآ یآدَشـ بِمآنَد


مَــــــــــرد بآیَد قَوی بآشَد


دُخــــتَرَک


پِسَرهآیی هَستَنــــــــــد نِمــی شِکَنَنـــــد


مَگَر....


بِدَستـ دُختَرَکـــــی

 

/ 13 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
وحید

روزی میــرسَد بـــی هیــــچ خَبـــَـــری بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـم دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب رآه خــــوآهم افتـــــآد مَـــن کـــه غَریبـــــم چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است

وحید

یک سنگ کافی است برای شکستن شیشه یک جمله کافی است برای شکستن قلب یک بیت کافی است برای عاشق شدن و یک دوست کافی است برای تمام زندگی .............................................................. با بخش سوّم داستان منتظرحضورت هستم.

HaMeD

نمیدانم کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که هیچکس به مقصدش نمیرسد!

علی 09336763235

[نیشخند]

تنها

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

sajad.a.h

چقدر دلم برات تنگ شده بود چقدر قشنگ [ناراحت]

علی فلسفی

وابسته شدم به تو ، بی آنکه بدانم “ وابستگی ها ” ، وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین.

تنها

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

فرزاد&مهسا

بگذار اعتراف کنم که بدجور دلم برایت تنگ شده فکر نکن بی وفا هستم ، دلم از سنگ نشده... اعتراف میکنم اینک در حسرت روزهای شیرین با تو بودنم باور نمیکنم اینک بی توام کاش میشد دوباره بیایی و یک لحظه دستهایم را بگیری کاش میشد دوباره بیایی و لحظه ای مرا ببینی

پروین

دلَتـ ــــ تَنگـ ــــ یِکـ ــــ نَفــر کــهـ بـآشـد ! تمـآمـ تلـآشتـ ــــ ر ـآ هــمـ کــهـ بُکنــی تــآ خوشـ بگذرَد ؛ وَ لحظــهـ ایـ فراموششـ کُنــی ، فـآیدهـ ندآرد .... تــو دِلتـ ــــ تَنگـ ــــ استـ ــــ ، دِلتـ ــــ بر ـآیـ همـآنـ یِکـ ــــ نفــر تَنگـ ــــ استـ ــــ ! تـآ نیـآید ... تـآ نبـآشد ....