گاهی...

گاهی...

اگر توانستی ...

اگر خواستی ...

اگر هنوز نامی از من در سر داشتی نه در دل!

در کوچه ی تنهایی من قدمی بگذار...

شلوغی کوچه ظاهریست ...

نترس...

بیا...

نگاهی بینداز و برو..

همین…….!!

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
ℕÅℱÅℌ

صــدایـــم در تمـــام نبـــودن هایــت می پیــچد و رعشـــه ی مضحـــکی را بر تــن ِ نیمــه جانـــم می نشــاند نگاهــم به رنـــگِ التمـــاس , در نگـــاه گنـــگ و مبـــهمت گــره می خــورد , گـــره ای کـــور ... که تـا اعمــاق مغــزم رســوخ می کــند و مــن مستلـــزم تر از هــر زمان , به بودن هایــت وابـــسته ام بمـــــان برایــم که بودنـــت آبی ســت بر تــنِ آتــش گرفتــه ام ...

honey

وقتی برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای برگشتن پیدا خواهد کرد نه بهانه ای برای رفتن و نه دروغی برای توجیه ...