حواست باشد بانو ...

حواست باشد بانو ...
اگر به مردی بیش از حد بها دهی ...
دیگر برای داشتنت تلاش نمی ڪند نگاهش سرد می شود ...
ڪلامش بی روح ...
دستانش یخ زده...
حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد ....
و آغوشش بوی هوس…

 


/ 4 نظر / 12 بازدید
ati

مــتنفــرم از روزایــی کــــه تــــرس از دســـت دادنــش ، باعــــث میــشـه بــا هـمیــن بــود و نـبــودش بســـازی و حـــرف دلـــت رو قــــورت بدی !!

مریم تر از پاکی

______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%______آپم____%% _________%_______آپم_%% _________%%_ آپم ____%% ________%%_______آپم_%%% _______%%_آپم_________%%% ______%%__________آپم___%% _____%%______آپم_________%% _____%%_________آپم______%% _____%%%_____آپم_________%% ______%%___________آپم__%%% _______%%%_____آپم______%%% _________%%%%______آپم_%%% ___________%%%%%%%%%

سجاد

کارت به جایی رسیده داداشتم یادت رفته؟[عصبانی]