من یک دخترم !!!

جسارت میخواهد

نزدیک شدن به

افکار دختری که روزها مردانه

با زندگی می جنگد

اما شب ها…

بالشش از هق هق دخترانه اش خیس است

 


/ 3 نظر / 14 بازدید
F a T i M a

هر قدرم که محکم باشی یک نقطه,یک لبخند,یک نگاه,یک عطر اشنا,یک صدا,یک یاد از درون داغونت میکنه هر قدرم که محکم باشی...

ارش سینا

زن گـاهـی سـعــی مـی کـنـد ، مـردانـه بـازی کـنـد !!! مـردانه کـار کـنـد ... مـردانـه قـدم بـردارد مـردانـه فـکـر کـنـد مـردانـه قـول دهــد امـا هـر کـاری هـم کـه بـکـنـد زن اســت !!! احـسـاس دارد لـطـیف اسـت

ati

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik