خداحافظ ....

مغرور و خود شیفته نیستم ولی یاد گرفتم که تو زندگیم منت احدی رو نکشم

«خداحافظ » تو فرهنگ لغت من جوابش فقط یک کلمه است « به سلامت »

همین !

 


/ 1 نظر / 6 بازدید
وحید

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]