روحم ...

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند ...

پشتش را بکند به دنیا ...

پاهایش را بغل کند ...

و بلند بلند بگوید :

من دیگر بازی نمی کنم ...

خـــــــــــــســــــــــــــــــتــــــــــــه ام ...

خسته ...

 


 

/ 3 نظر / 10 بازدید
عاشق تنهاLoverOnly

هرشخصی دو بار می‌میرد، یک بار آنگاه که عشق از دلش می‌رود و بار دیگر زمانی که زندگی را بدرود می‌گوید، اما وداع با زندگی در برابر مرگ عشق، ناچیز است. ولتر

pardis

خدایا!!! بت بود بت شکن فرستادی... من پر از بغضم بغض شکن هم داری؟؟!!! ـــــــــــ مرسی سر زدی توام وبت قشنگه ومرسی بابت لینک کردنم توام لینکی