وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند


                                  وقتی بودن ها طعم نیاز دارند


وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر میشود


                               وقتی نگاه ها هرزه به هر سو روانه میشود


وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد


                                  وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود


دیگر نمی خواهمت 


                      نه تو را و نه هیچ کس دیگر را . . .

 


/ 3 نظر / 11 بازدید
مریم تر از پاکی

┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊ ┊  ✿✿ ┊ ✿ نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم . . . ┊  ┊┊  ┊┊ ✿ ┊  ┊┊ ✿✿ ┊  ┊┊  ┊  ✿✿ ┊ ✿